Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor het SBO verloopt anders dan bij een reguliere basisschool.

Voor het SBO is voor elke leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Met deze TLV kunnen ouders hun kind aanmelden bij het Zilverlicht.

Aanmelding
Na afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO, door de toelaatbaarheid en adviescommissie (TAC) van het Samenwerkingsverband (SWV-LHA) Langstraat-Heusden-Altena, kunnen ouders hun kind aanmelden bij een SBO school. In de toekenning van een TLV gaat de commissie uit van de beschreven doelgroepen in het document “verbrede toelating”. Wanneer duidelijk is dat het om een leerling gaat die mogelijk een TLV voor het SBO zal gaan ontvangen, kan er al een kennismakingsgesprek op het Zilverlicht plaatsvinden met de leiding van de school. Ouders krijgen in dit gesprek informatie over de school en de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Daarnaast volgt een rondleiding door de school.
Wanneer ouders na het gesprek en na het ontvangen van de TLV, besluiten om voor SBO het Zilverlicht te kiezen, ontvangen ouders ontvangen van school een inschrijvingsformulier en enkele vragenlijsten, waaronder een toestemmingsformulier voor de overdracht van gegevens. Daarnaast wordt gevraagd om alle relevante informatie (bijvoorbeeld de toelaatbaarheidsverklaring, psychologische rapporten, medische verslagen, een kopie van de ID-kaart) aan te leveren. Daarnaast wordt aan de (voor)school van herkomst gevraagd relevante informatie op te sturen.

In ons plaatsingsoverleg bespreken we op basis van de TLV en het dossier wat de mogelijkheden zijn om de leerling te plaatsen.
De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
De orthopedagoog of de intern begeleiders (IB’rs) van SBO het Zilverlicht stellen aan de hand van alle informatie een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) op. Dit is een document waarin de onderwijs- en de ondersteuningsbehoefte van het kind in kaart wordt gebracht. Zowel belemmerende en bevorderende factoren worden beschreven. Dit OPP geeft een actuele inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind op didactisch en pedagogisch vlak én is leidend voor het onderwijsaanbod en aanpak in de klas.

Inschrijving
Daarna worden ouders door de orthopedagoog of IB’r uitgenodigd. Het OPP wordt tijdens dit gesprek doorgenomen, ouders krijgen informatie over de klas waar hun kind geplaatst wordt en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot kennismaking in de klas, de start en een rondleiding van de leerling. Voor de leerlingen die direct starten na de zomervakantie is er een centraal kennismakingsmoment in de laatste week voor de zomervakantie.

Intern onderzoek
Het kan zijn dat er bij een nieuwe leerling een pedagogisch, logopedisch en/of didactisch onderzoek wordt verricht. Dit wordt gedaan om een goede inschatting te maken van de beginsituatie of bijvoorbeeld de groepskeuze. Indien gewenst vanuit de ouders of vanuit de school kan er een gesprek met de schoolmaatschappelijk deskundige plaatsvinden.

Terugplaatsing en overstap
De TAC geeft soms een tijdelijke TLV af. Enerzijds om na een bepaalde tijd te bekijken of terugplaatsing naar een reguliere basisschool mogelijk is. Anderzijds om na te gaan of een meer gespecialiseerde school nodig is. Terugplaatsing naar het reguliere basisonderwijs komt een enkele keer voor. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen en om opnieuw tot leren komen. We zijn alert op signalen voor eventuele terugplaatsing en zullen dat op tijd met de ouders bespreken. Doorverwijzing naar het SO kan gaan spelen wanneer de leerling meer nodig heeft, dan dat binnen het Zilverlicht geboden kan worden. Uiteraard worden ouders op tijd betrokken wanneer we signaleren dat de leerling meer nodig heeft.
Bij een doorverwijzing, terugplaatsing, verhuizing of overstap naar het voortgezet onderwijs stuurt het Zilverlicht een Digitaal Onderwijs Dossier (DOD) mee.

Hierbij meer informatie:
Uitleg verbrede toelating
Folder Samenwerkingsverband ‘speciaal voor jou’ 
Folder samenwerkingsverband ‘passend onderwijs.’

Website samenwerkingsverband LHA