Passend onderwijs

Bijna al onze leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte naast hun specifieke onderwijsbehoefte.
Hiervoor is een aparte ondersteuningsschil ingericht en bieden we in ons aanbod ook extra’s aan.

Om een leerling goed te kunnen begeleiden in zijn of haar specifieke behoeften, heeft het Zilverlicht een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. Zij werken intensief samen met de leerkrachten om voor elk kind de juiste schoolaanpak te vinden. Ook leggen zij, in samenspraak met de ouders, verbinding naar de gemeentes, wanneer er voor de leerling en/of de thuissituatie hulp gewenst is. Via de gemeente zijn er verschillende mogelijkheden voor laagdrempelige ondersteuning, verdiept onderzoek en/of het toekennen van een beschikking voor het inzetten van hulpverlening.

Op het Zilverlicht zijn onderstaande medewerkers in dienst:

Daarnaast hebben we binnen de school samen met een extern begeleider de “Ik en jij training” ontwikkeld. Dit is een groepstraining voor leerlingen vanaf de hoge middenbouw groepen om zichzelf en de andere leerlingen in de klas beter te begrijpen. Deze training zetten we preventief in om geplaag of gepest te voorkomen en de onderlinge groepsdynamiek te begrijpen en positief te versterken. Helaas kunnen wij ook niet altijd voorkomen dat er onderling onder of buiten schooltijd gepest wordt. Ook dan kunnen we er binnen het ondersteuningsteam voor kiezen om de Ik en Jij training voor de hele groep in te zetten.

Wanneer er pestproblematiek langere tijd in een klas speelt, kunnen we ook een beroep doen op twee collega’s die als anti pestbegeleider kunnen uitzoeken wat er precies speelt om zo de klasleerkracht te kunnen ondersteunen.

Een andere training die op school structureel wordt ingezet is de training “rots en water”. Ook deze wordt gericht op de hele groep ingezet. Een aantal van onze leerkrachten hebben zich hierin gespecialiseerd en één van hen biedt dit door het schooljaar heen aan in elke groep gedurende 8 weken. Rots en water richt zich door middel van beweging op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om).

Onze school heeft voor leerlingen een specifieke vertrouwenspersoon aangesteld. De meeste leerlingen zullen zich vrij voelen om hun gedachten en gevoelens met de eigen leerkracht te delen, maar niet altijd. Daarom gaat de vertrouwenspersoon twee keer per jaar langs alle klassen om de leerlingen te laten weten waarvoor ze specifiek terecht kunnen. Leerlingen kunnen via een briefje in de speciale school brievenbus laten weten dat ze een gesprekje met de vertrouwenspersoon willen.

Time out beleid: wanneer het voor een leerling te moeilijk is om de lessen goed te volgen en wanneer dit leidt tot storend gedrag in de klas, is er in elke klas een time-out tafeltje aanwezig. Wanneer dat onvoldoende helpend is kan een leerling ook even gebruik maken van een time out tafel in de naastgelegen klas of van de aparte achterwachtruimte. Hier kan een leerling onder begeleiding van een medewerker even tot zichzelf komen, er kan uitgezocht worden wat er speelt en hoe dat opgelost kan worden. Dit betreft altijd een tijdelijke situatie, het doel is zo snel mogelijk weer terug naar de klas om de lessen weer te kunnen volgen.

De directie van de school stimuleert en faciliteert gerichte professionalisering  van medewerkers. Bij functies die om een registratie vragen zoals logopedist, orthopedagoog, maatschappelijk werk en directie wordt er regelmatig geschoold om de registratie en de actuele kennis up-to-date te houden. Andere medewerkers volgen geregeld externe studiedagen, trainingen, of hele studies. Soms is deze nascholing gericht op het onderwijskundige aspect, soms gericht op het sociaal pedagogische aspect.

Het Zilverlicht maakt op verschillende gebieden ook gebruik van externe ondersteuners; te weten ambulant begeleiders vanuit Auris, De Kracht en OCL Leijpark. Of we kopen expertise in bij landelijke adviesbureaus wanneer we dat nodig denken te hebben.

Het Zilverlicht is aangehaakt bij Handle with Care (HwC). Dat is een samenwerkingsinitiatief tussen hulpverlening, leerplicht, de politie en de scholen. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie thuis, waarbij de politie ingeschakeld is én waar kinderen bij betrokken zijn geweest, wordt er in een beveiligd systeem een melding naar de schooldirectie en de maatschappelijk deskundige gestuurd. De school hoort niets over wat er aan de hand is geweest, maar kan dan wel een leerling opvangen en begrip tonen.